සැකකාරයා

Gනීවා

හලාවත කදුළු

සරසවි දඩයම

ණයට කිරුළ

උසස් පෙළ - පහත් පෙළ - උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අවුල් (පුවතක්)

තිත්තට කහට බී අල්ලට සීනි කකා

උසස් පෙළට ලිව්වේ ඉදිරි වැඩ තකා

කල්ගිය ප්‍රතිපලේ පරිගණකයෙන් අනා

ඇල්මෙන් ඇමති බොරු කීමේ ඵලය කිමා

 

මහරජාම මැදිහත්වී දෙන බව නැටි උස්සා

උඩ දාගෙන නයිටීඑන් රෙද්ද නැතිව කැස්සා

වැරදි අපිලූ සනුහරයම ඔන්න ගියා ලිස්සා

මුදුනේ හිඳ වැඩ බැලූවේ මෙහෙමද ගොං වස්සා

 

අසමත් බවම වපුරා දෙති කුමන රැළ

අසමත් කමට වගකිව යුතු අපිද බොල

අසමත් රජයකින් රටකට කිමද ඵල

අසමත් රජු සමග පිරිවර ගෙදර පල

 

කතා උසස් වැඩ බැලූවම පහත් පෙලේ

දුකා දැනේ දැක ප්‍රතිඵල උසස් පෙලේ

මකා බොරුව තොපි කාගෙන කැරට් අලේ

වහා දියව් හරි ප්‍රතිඵල උසස් පෙලේ