ජල බිල ඉහළට

ජල බිල් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසි.

එහි සභාපති කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසා ඇත්තේ, ඔක්තෝම්බර් මස 01 වන දින සිට ජල බිල්පත් ගාස්තු 5% සිට 20% දක්වා වැඩිකිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

මෙම වැඩිකිරීම් අනුව ගෘහස්ත ජල පරිභෝජන බිල්පත් ගාස්තු ඒකක 0- 05 දක්වා රු.12කින්ද, 06-10 දක්වා රු.16කින්ද, 11-15 දක්වා රු.20කින්ද, 15-20 දක්වා රු.40කින්ද, 21-25 දක්වා රු.58කින්ද ඉහළ යනු ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

මීට අමතරව ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘති සඳහා ජල සැපයුම් ගාස්තුව 15% කින්ද, කුඩා පරිමාණ කර්මාන්ත සදහා ජල සැපයුම් ගාස්තුව 5% කින්ද, නැව් සඳහා සපයන ජලය සඳහා අය කරන ගාස්තුව 20% කින් ඉහළ දැමීමටද තීරණය කර තිබේ.

නමුත් ආගමික ස්ථානවලට  සපයන ජල සැපයුම සඳහා අය කරන ගාස්තුව ඉහළ දමා නොමැති බව සඳහන් වේ.

Add comment


Security code
Refresh