සිසු සටනට වි.වි. ආචාර්යවරුත්

2011 උසස් පෙළ විභාගයේ නැවත නිකුත් කළ ප්‍රතිඵලවලින් අසාධාරණයට ලක්වූ සිසුන්ට සාධාරණය ඉටුකර ගැනීම ‍වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ද සහය දීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

අද (26) කොළඹ දී පැවැති මාධ්‍ය හමුමක දී ආචාර්යවරු මේ බව පවසා ඇත. අසාධාරණයට ලක් වූ සියලු සිසුන්ට වහා සාධාරණය ඉටුකරන තුරු තම සහය සිසුන් වෙත ලබාදීමට ආචාර්යවරුන් තීරණය කර ඇත.

අලුතින් සිසුන් 5000 කට පමණ සරසවි තුළ ඉඩකඩ ඇති බවත් එහෙයින් අවස්ථා දෙකෙහිදීම නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵලවලින් සුදුසුකම් ලත් සියලුම සිසුන් වහා විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්නා ලෙසත් සිසු ජීවිත අනතුරට පත් නොකරන ලෙසත් මෙහිදී ආචාර්යවරු විසින් ආණ්ඩුවට බලකර කියා ඇතැයිද වාර්තා වේ.

Add comment


Security code
Refresh